Contacts

Кампус Франс Скопје е отворен во 2001 година во рамките на глобалната и континуирана политика за промоција на француското високо образование. Активностите на Кампус Франс се разнолики и свртени кон пубика која е заинтересирана за студии во Франција.

Кампус Франс нуди конкретна помош и реализирање на плановите за студии во Франција : информација, подготвување за студии, усмерување кон одредена студиска програма и универзитет, процедури за запишување, помош за подготвување на документи и следење на целата процедура, се до дефинитивниот одговор од универзитетот, финансирање на студиите, подготовка за заминување во Франција.

Дојдете да нé посетите !
Француски институт во Скопје
Кампус Франс
ул. Св Кирил и Методиј бр. 48
1000 Скопје
Телефон: (02) 3129 288
Електронска адреса : education@ifs.mk